بررسی کننده DNS

این ماژول به عنوان یک DNS سرور داخلی درون شبکه قرار میگیرد و امکان پاسخ دهی به تمامی درخواست ها را دارا می باشد . همچنین امکان رونویسی دامنه ها و یا میزبان ها و انتقال ترافیک به سرور های داخلی را دارا می باشد.


ردیف امکانات
بررسی کننده
1 قابلیت استقرار در شبکه به عنوان سرور DNS اصلی
2 قابلیت تعریف انواع رکوردهای DNS
3 قابلیت رونویسی میزبان ها
4 قابلیت رونویسی دامنه ها
5 پشتیبانی از DNSSEC
6 قابلیت تعریف سطوح دسترسی جهت استفاده از سرور
7 امکان راه اندازی DNS-Over-HTTPS
8 امکان کش و ذخیره سازی درخواست ها
9 قابلیت اتصال به ماژول NGFW
10 امکان تعریف لیست دسترسی