مدیریت پهنای باند

این ماژول امکان اختصاص پهنای باند به تمامی زیرسیستم های موجود را فراهم می نماید.


ردیف امکانات
مدیریت پهنای باند
1 پشتیبانی از QOS
2 امکان اختصاص پهنای باند به قواعد فایروال
3 امکان تخصیص پهنای باند بصورت تجمیعی ، اختصاصی برای میزبان ها
4 امکان تخصیص پهنای باند بصورت زیر شاخه ای و تو در تو
5 امکان اختصاص پهنای باند به کاربران سیستم
6 امکان اختصاص پهنای باند به کاربران VPN
7 امکان اختصاص پهنای باند به کاربران پراکسی