اخبار میتا

02/01
1402

دریافت گواهینامه ارزیابی امنیتی


محصول میتا موفق به دریافت ارزیابی امنیتی برای نسخه نهایی از مرکز مدیریت راهبردی افتا گردید