اخبار میتا

01/15
1401

دریافت پروانه نما

شرکت مشاورین شبکه افق اندیشه غرب در تاریخ 1401/01/15 موفق به دریافت گواهینامه نما از مرکز مدیریت راهبردی افتا شد .